VTP
Начало | Конференции | ВТП-ТУВ ЕООД | ТУ-Варна     EN
Оформление

Общи изисквания към докладите

Ще се приемат за представяне оригинални, непубликувани работи.

Докладите да съдържат:
1. Заглавие;
2. Имена на авторите, месторабота, пълен адрес и е- mail;
3. Резюме на английски език (до 10 реда);
4. Пълен текст на доклада, подразделен на увод, същинска част, заключение и библиография;

Минималният брой страници на доклад е 4. Максимален брой 12. За предпочитане е броят на страниците да бъде четно число.

За да бъдат включени в сборника с трудовете на Конференцията, докладите трябва да се представят до 31 август 2015г. Докладите трябва да бъдат оформени според указанията и образеца.

Размер на постерите за представяне - вертикален А1.


Авторите сами носят отговорност за получаване на разрешение от работодателите си за публикуване на данните.

Изтегляне Copyright Form


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД